Všeobecné obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

 1. „Prodávajícím“ společnost candycane s.r.o., IČO: 062 89 754, sídlem Havlíčkovo nám. 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279597.
 2. „Kupujícím“ osoba, která má zájem uzavřít s Prodávajícím nebo s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím Internetového obchodu pod doménou candycane.coffee
 3. „Spotřebitelem“ Kupující, který jedná s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. „Podnikatelem“ Kupující, který jedná s Prodávajícím v rámci vykonávání výdělečné činnosti na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 
 5. „Smluvními stranami“ Prodávající a Kupující.
 6. „Internetovým obchodem“ obchod provozovaný Prodávajícím pod doménou candycane.coffee.
 7. „Smlouvou“ kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu. 

II. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání Smluv, jejichž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím s využitím prostředků komunikace na dálku v Internetovém obchodě a jsou nedílnou součástí takto uzavřené Smlouvy. 
 2. Nestanoví-li písemné ujednání mezi Smluvními stranami jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím tyto obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky (dále jen „Rozhodné právo“). V případě, že Kupující je Spotřebitelem a některé z jeho práv a povinností ve smyslu těchto obchodních podmínek a Rozhodného práva jsou právním řádem země, ve které má Spotřebitel svůj domicil, upraveny odchylně, použije se právní úprava, která je pro Spotřebitele příznivější.  
 3. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím je uzavřena Smlouva, nese v plné výši Kupující. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého Kupující pro uzavření Smlouvy využívá. Ze strany Prodávajícího nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění Smluv podle těchto obchodních podmínek jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti.
 5. Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v Internetovém obchodu v záložce „Kontakt“. 

III. Zboží

 1. Prezentace v Internetovém obchodu obsahuje informace o aktuálně dostupném zboží určeném Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny, případných variant zboží a dalších relevantních informací vztahujících se ke konkrétnímu zboží; prezentace má pouze informativní charakter a nelze ji považovat za nabídku na uzavření Smlouvy. 
 2. Kupní cena zboží v Internetovém obchodě je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je u příslušného zboží uvedena v Internetovém obchodě. Informace o nákladech na dodání zboží jsou uvedeny v čl. V. těchto obchodních podmínek.
 3. Informace o zboží, zejména informace o jeho ceně, hlavních vlastnostech, variantách a povaze, jsou uvedeny v Internetovém obchodě. Veškeré informace týkající se zboží uvedené v Internetovém obchodě, např. fotografie atd., jsou informacemi dostupnými Prodávajícímu v době jejich uvedení, přičemž zboží se může ve skutečnosti určitým způsobem od těchto informací lišit. Přípustný rozdíl v hmotnosti a rozměrech je +/- 5 %, přičemž případný rozdíl v tomto rozmezí není považován za vadu, ale za vzájemně akceptovanou odchylku. Prodávající si vyhrazuje právo provést úpravy menšího rozsahu u popisu zboží za účelem uvedení popisu do souladu se skutečností bez nutnosti upozornit Kupujícího.
 4. Dostupnost zboží umístěného v Internetovém obchodě může být časově a množstevně omezená, tak jak je uvedeno v konkrétních případech u zboží v Internetovém obchodě. 
 5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit u konkrétního zboží maximální počet nákupů, které může realizovat jednotlivý Kupující, a to z důvodu zajištění spravedlivé možnosti nákupu všech Kupujících. Takové případné omezení je vždy uvedeno u popisu konkrétního zboží v Internetovém obchodě. 
 6. Pokud Prodávající nabízí v Internetovém obchodě Kupujícímu jakoukoliv akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před těmito obchodními podmínkami; pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání těchto obchodních podmínek namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím nabízeného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoliv zrušit.

IV. Informace před uzavřením Smlouvy a postup uzavření Smlouvy

 1. Před uzavřením Smlouvy sděluje Prodávající Spotřebiteli následující informace:
  1.1.      informace týkající se zboží a jeho ceny jsou zveřejněny způsobem dle čl. III odst. 3 těchto obchodních podmínek;
  1.2.      informace o totožnosti Prodávajícího jsou uvedeny v čl. I těchto obchodních podmínek;
  1.3.      kontaktní informace na Prodávajícího jsou zveřejněny způsobem dle čl. II odst. 5 těchto obchodních podmínek;
  1.4.      provozovna Prodávajícího se nachází na adrese Tiskařská 12, Malešice, 108 00 Praha 10;
  1.5.      informace týkající se celkové ceny zboží včetně všech poplatků a nákladů na dodání zboží jsou zveřejněny způsobem dle čl. IV odst. 4 bod 4.5. těchto obchodních podmínek; informace o možných dodatečných nákladech na dodání zboží jsou uvedeny v čl. V odst. 8 těchto obchodních podmínek;
  1.6.      cena zboží není přizpůsobována osobě Spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování;
  1.7.      informace o nákladech na prostředky komunikace na dálku jsou uvedeny v čl. II odst. 3 těchto obchodních podmínek;
  1.8.      možné způsoby platby jsou uvedeny v čl. VI. těchto obchodních podmínek a možné způsoby dodání a čas dodání zboží jsou uvedeny v čl. V. odst. 1 až 6 těchto obchodních podmínek;
  1.9.      podmínky, lhůty a postup pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy ze strany Spotřebitele jsou uvedeny v čl. VII těchto obchodních podmínek;
  1.10.   informace o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. IX těchto obchodních podmínek;
  1.11.   Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
  1.12.   Smlouva je uzavírána jako jednorázová, není uzavírána na dobu neurčitou, jejím předmětem není opakované plnění a závazek z Emlouvy není automaticky prodlužován;
  1.13.   Spotřebitel není povinen zaplatit před uzavřením Smlouvy žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu; tím není dotčena možnost Kupujícího zvolit pro zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu platbu platební kartou on-line předem nebo platbu bankovním převodem podle čl. VI. těchto obchodních podmínek;
  1.14.   Předmětem Smlouvy nejsou služby digitálního obsahu ani věci s digitálními vlastnostmi;
  1.15.   Spotřebitel se může v rámci mimosoudního vyřizování stížnosti obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: eshop@candycane.coffee, a dále může podat stížnost proti postupu Prodávajícího k orgánu dohledu nebo státního dozoru, kterým je ve věcech ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, a ve věcech ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz. Spotřebitel má dále právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů; subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v daném případě Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, adr.coi.cz).
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá v českém jazyce.
 3. Tím, že Kupující odešle prostřednictvím Internetového obchodu objednávku, souhlasí s uzavřením Smlouvy distančním způsobem prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. 
 4. Technické kroky, které vedou k uzavření Smlouvy, jsou následující:
  4.1.      Po zadání internetové stránky Internetového obchodu v internetovém prohlížeči se Kupujícímu zobrazí nabídka zboží a Kupující má možnost zvolit si konkrétní zboží a požadované množství. 
  4.2.      Poté, co Kupující zvolí konkrétní zboží z nabídky Prodávajícího, zobrazí se detailní informace o tomto zboží včetně ceny a dostupných variant zboží a množství. 
  4.3.      Kupující vybere požadované množství a vloží zboží do elektronického nákupního košíku klepnutím na tlačítko „DO KOŠÍKU“. Elektronický nákupní košík je Kupujícímu přístupný kdykoliv v době nákupu po klepnutí na tlačítko „košík“.
  4.4.      Pokud již elektronický nákupní košík obsahuje všechny Kupujícím požadované položky, může klepnutím na tlačítko „PŘEJÍT K POKLADNĚ“ pokračovat v procesu dokončení objednávky. 
  4.5.      Po klepnutí na tlačítko „PŘEJÍT K POKLADNĚ“ se zobrazí přehled vybraného zboží obsahující pro každou položku vloženou do elektronického nákupního košíku označení zboží, zvolené množství, dále i celkovou cenu  zboží složenou ze součtu cen všech položek.  
  Kupující má současně možnost vyplnit fakturační údaje, a to konkrétně  e-mailovou adresu, telefon, křestní jméno a příjmení, adresu (ulice, č.p., město, PSČ a stát); Kupující je povinen všechny tyto údaje pravdivě vyplnit, neboť bez vyplnění těchto údajů není možné objednávku v Internetovém obchodu dokončit. Kupující může v případě potřeby uvést další údaje, a to obchodní firmu, IČO, DIČ či údaje pro dodání zboží pro případ, že zboží má být doručeno na jinou než fakturační adresu, a případně též poznámku psanou volnou formou vztahující se k objednávce zboží.
  Současně má Kupující možnost zvolit jednu z nabízených možností dodání zboží, přičemž u každé z nabízených možností je uvedena i její cena, jakož i jeden z možných způsobů platby za zboží. Po zvolení způsobu dodání zboží a způsobu platby za zboží se zobrazí celková cena zboží, včetně všech poplatků a nákladů na dodání zboží a případných plateb za zvolený způsob platby za zboží.
  Současně má Kupující možnost zkontrolovat obsah elektronického nákupního košíku a další vyplněné údaje před potvrzením objednávky a tyto údaje případně změnit.
  Současně Kupující zaškrtnutím příslušného pole potvrdí, že si přečetl tyto obchodní podmínky, které jsou z tohoto místa přístupné kliknutím na odkaz „Obchodní podmínky“, včetně sdělení před uzavřením smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku, a zvolí, zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu uvedenou v rámci doručovacích údajů, dále Kupující zaškrtnutím příslušného pole potvrdí, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou z tohoto místa přístupné kliknutím na odkaz „podmínky ochrany osobních údajů“.
  4.6.      Pokud Kupující souhlasí s obsahem elektronického nákupního košíku a pokud řádně vyplnil alespoň fakturační údaje, může v procesu objednávky dokončit klepnutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“. 
  4.7.      V případě, že Kupující zvolí možnost platby platební kartou on-line, bude po odeslání objednávky přesměrován na internetové stránky s platební bránou provozovanou osobou odlišnou od Prodávajícího, umožňující platbu kartou on-line.
  4.8.      Smlouva se uzavírá v okamžiku potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím.
 5. V případě, že Kupující uvede ve formulářovém políčku „Poznámka“ při vyplňování objednávky jakýkoli text, nestává se tento text součástí Smlouvy a jeho obsah není pro Prodávajícího závazný.
 6. Prodávající zašle Kupujícímu bezodkladně po obdržení objednávky potvrzení o tom, že objednávku Kupujícího obdržel, případně rovnou potvrzení o přijetí objednávky.
 7. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu potvrdí přijetí objednávky Kupujícího. Nedílnou součástí potvrzení o uzavření Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky Prodávajícího. Kupující souhlasí, aby mu bylo potvrzení o uzavření Smlouvy vystaveno a zasláno v elektronické podobě, čímž je nahrazena povinnost Prodávajícího poskytnout Kupujícímu potvrzení v listinné podobě.
 8. Prodávající ukládá uzavřené Smlouvy a doručené objednávky v elektronické podobě a uchovává a archivuje je po dobu 5 let, případně po dobu delší, pokud takovou povinnost ukládají právní předpisy. Prodávající neumožňuje přístup k archivovaným Smlouvám žádné další osobě. Prodávající umožní Spotřebiteli přístup ke Smlouvě, kterou s Prodávajícím uzavřel, pokud o to Spotřebitel požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu eshop@candycane.coffee. V takovém e-mailu musí Spotřebitel požadovanou Smlouvu jednoznačně identifikovat, a to alespoň datem jejího uzavření, předmětem koupě a číslem příslušné objednávky.
 9. V případě, že se konkrétní zboží, které je předmětem Smlouvy, již nevyrábí, nedodává, není na skladě nebo je nedostupné, Smlouva zaniká pro následnou nemožnost plnění, přičemž o zániku Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu (storno objednávky). Pokud Kupující již zaplatil zcela nebo zčásti kupní cenu za konkrétní zboží, bude tato částka převedena zpět na bankovní účet Kupujícího. 
 10. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání zboží, případně doručením zboží, podle toho, která z těchto událostí nastane později.
 11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku; taková nabídka je novým návrhem na uzavření Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí nabídky Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího
 12. V případě zájmu si Kupující v Internetovém obchodu může zřídit zákaznický účet, který může následně využít pro další objednávky zboží s tím, že v rámci objednávkového formuláře budou již předvyplněny fakturační údaje. Prodávající nicméně umožňuje Kupujícímu nákup zboží v Internetovém obchodě i bez zřízení zákaznického účtu.
 13. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za pravdivé.
 14. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem dle volby Kupujícího. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 
 15. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 16. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.
 17. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

V. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 1. Zboží je doručováno na adresu, kterou Kupující uvedl jako dodací adresu při vyplňování objednávky.
 2. Vyzvednutí zboží osobně v sídle Prodávajícího není možné. Prodávající však umožňuje osobní vyzvednutí na adrese Tiskařská 12, Malešice, 108 00 Praha 10.
 3. Zboží je zasíláno prostřednictvím Kupujícím zvoleného přepravce dle možných variant, které měl Kupující na výběr při objednávce zboží. 
 4. Náklady na dodání zboží tvoří cena dopravy a balného. Náklady na dodání zboží platí Kupující. 
 5. Dodací doba může být uvedena u každého zboží odlišně. Pokud si Kupující objedná zboží s různou dodací dobou v rámci jedné objednávky, je dodací dobou nejdelší z nich.
 6. Kupující je srozuměn s tím, že ve výjimečných případech může dojít k prodloužení dodací doby z důvodu zpoždění vzniklého na během výroby nebo z nepředvídatelných důvodů, které Prodávající nemohl ovlivnit. Pokud Kupující neobdržel zboží v dodací době uvedené u zboží ani nebyl kontaktován Prodávajícím, může získat informace o předpokládané době dodání prostřednictvím e-mailové adresy eshop@candycane.coffee.  
 7. O odeslání zboží informuje Prodávající Kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávky.
 8. Jakékoli dodatečné náklady na dopravu, které vzniknou na základě dodatečných požadavků Kupujícího poté, co Prodávající předal zboží k doručení, mezi Kupujícím a přepravní společností (například z důvodu následné změny místa dodání Kupujícím), je povinen platit Kupující. V případě, že Kupující nepřevezme zboží při doručení a požaduje opakované doručení, je povinen uhradit náklady prvního i opakovaného doručení. 
 9. V případě bezdůvodného nepřevzetí zboží Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.
 10. Kupujícímu se doporučuje při přebírání zboží od dopravce prohlédnout stav zásilky a v případě známek zjevného poškození zboží (roztržený či deformovaný obal apod.) na tato poškození upozornit dopravce a převzetí zboží odmítnout.

VI. Platební podmínky

 1. Kupující může cenu zboží a cenu dopravy a balného zaplatit některým z následujících způsobů dle vlastní volby:
  1.1.   On-line platební kartou.
  1.2.   Bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího.

VII. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

 1. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu. Spotřebitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající je v prodlení s odevzdáním zboží Spotřebiteli a nesplní-li Prodávající svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel poskytl. Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Spotřebitel sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.
 2. Není-li dále uvedeno jinak, činí lhůta pro odstoupení od Smlouvy 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme:
  2.1.   poslední kus zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
  2.2.   poslední položku nebo část dodávky zboří sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  2.3.   první dodávku zboží, je.li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 3. Prodávající může v jednotlivém případě jednostranně nabídnout Spotřebiteli delší lhůtu pro odstoupení od Smlouvy, a to zveřejněním takové nabídky v Internetovém obchodě.
 4. Právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako právo na bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 5. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy ještě předtím, než mu bude odesláno objednané zboží. V takovém případě se Spotřebitel vyhne placení nákladů na vrácení zboží Prodávajícímu, které jinak Spotřebitel nese. Pokud Spotřebitel využil způsob platby platební kartou on-line, Prodávající bez zbytečného odkladu převede zaplacenou částku zpět na bankovní účet Kupujícího. 
 6. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení
  6.1.   na zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
  6.2.   na zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem k své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  6.3.   na zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co je Spotřebitel porušil.
 7. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.
 8. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoliv jednoznačným písemným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Obsahem odstoupení musí být alespoň jméno a příjmení Spotřebitele, jeho adresa, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), identifikace Smlouvy a rozsah, ve kterém Spotřebitel od Smlouvy odstupuje, a dále bankovní účet, na který chce vrátit zaplacenou cenu za zboží a náklady na dodání zboží.
 9. Pro odstoupení od Smlouvy může spotřebitel využít vzorového formuláře k odstoupení od Smlouvy poskytovaného Prodávajícím. Odstoupení od Smlouvy zašle Spotřebitel na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře.
 10. Pokud Spotřebitel odstoupí v plném nebo částečném rozsahu od Smlouvy, je povinen odeslat Prodávajícímu zboží, ohledně kterého od Smlouvy odstoupil, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, na adresu Tiskařská 599/12, 10800 Praha 10, areál SZP jednotka B5.07.
 11. Spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a pokud je to možné, v původním obalu. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 12. Náklady za navrácení zboží a náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši Spotřebitel. Za škody vzniklé na zboží během přepravy od Spotřebitele k Prodávajícímu odpovídá Spotřebitel. Prodávající proto doporučuje, aby Spotřebitel odeslal vracené zboží formou doporučené zásilky a pojistil jej na odpovídající hodnotu. V případě, že zboží nebude s ohledem na jeho povahu možné vrátit obvyklou poštovní cestou, budou náklady na vrácení zboží zpět Prodávajícímu odpovídat nákladům na přepravu prostřednictvím třetí osoby, např. spediční společnosti. 
 13. Prodávající vrátí Spotřebiteli veškeré peněžní prostředky, které mu Spotřebitel poskytl, tj. kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, a náklady na dodání zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy; jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nelevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě, že předmětem Smlouvy bylo více kusů zboží a Spotřebitel odstoupil od Smlouvy pouze ohledně některých z těchto kusů, Prodávající Spotřebiteli vrátí náklady na dodání pouze v tom rozsahu, ve kterém převyšují náklady na dodání zbylých kusů zboží, ohledně kterých Spotřebitel od Smlouvy neodstoupil. 
 14. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, ani náklady na dodání zboží dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
 15. Poukázání případných slevových kupónů Spotřebiteli je jednostranným právním jednáním Prodávajícího. Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy ohledně zboží, na jehož úhradu použil zcela nebo zčásti slevový kupón, nemá nárok na proplacení slevového kupónu v penězích ani na jiné náhrady. Spotřebitel má právo vždy pouze na vrácení skutečně zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
 16. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od Smlouvy, darovací smlouva se ruší a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím, které bylo předmětem Smlouvy, vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Prodávající může na peněžní prostředky, které by měl jinak vrátit Spotřebiteli, započíst cenu dárků, pokud došlo k zániku darovací smlouvy a pokud Spotřebitel dárky nevrátil.
 17. Spotřebitel uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy mu budou výše uvedené peněžní prostředky vráceny stejným způsobem, jakým od něj Prodávající tyto prostředky přijal, nebude-li dohodnuto jinak.
 18. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny zboží, případně pokud si Spotřebitel objednané zboží nepřevzal, a to písemně i e-mailovou zprávou adresovanou na e-mailovou adresu Spotřebitele uvedenou v objednávce. V případě odstoupení Prodávající vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy veškeré peněžní prostředky, které od Spotřebitele na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

VIII. Smluvní vztahy s Podnikateli

 1. Pokud Podnikatel odmítne převzít zboží, které mu Prodávající v souladu se Smlouvou odeslal, je Podnikatel okamžikem odmítnutí v prodlení s převzetím zboží a vzniká mu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý den prodlení až do převzetí zboží. Smluvní pokutou ani jejím zaplacením není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s odmítnutím Podnikatele převzít zboží, zejména pak nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží zpět do skladu Prodávajícího a s uskladněním zboží.
 2. V případě prodlení Podnikatele se zaplacením ceny zboží je Podnikatel povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit Prodávajícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu prodlením Podnikatele.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zejména pokud Podnikatel v minulosti bezdůvodně odstoupil od dříve uzavřené Smlouvy, odmítl převzít zboží nebo jinak zneužil svých práv ve vztahu k Prodávajícímu, a to až do okamžiku doručení zboží Podnikateli. Pokud Podnikatel zaplatil cenu za zboží předem prostřednictvím platby platební kartou on-line, Prodávající je povinen vrátit mu takto zaplacenou cenu bez zbytečného odkladu na jeho bankovní účet.
 4. Podnikatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
 5. V případě zájmu se Podnikatel v Internetovém obchodu může registrovat jako velkoobchodní partner; velkoobchodním partnerům může Prodávající dle své volby a dle svých možností poskytnout například slevu z ceny zboží či jim umožnit jiné způsoby placení kupní ceny. Případné poskytnutí slevy či jiných benefitů či umožnění jiných způsobů placení kupní ceny je výhradně na rozhodnutí Prodávajícího a není na něj právní nárok.

IX. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Není-li dále stanoveno jinak, práva Podnikatelů z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl- občanského zákoníku.
 2. Spotřebiteli Prodávající odpovídá, že zboží:
  2.1.   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2.2.   je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a 
  2.3.   je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 3. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:
  3.1.   je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  3.2.   zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3.3.   je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat, a 
  3.4.   zboží odpovídá jakosti nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Spotřebiteli poskytl před uzavřením Smlouvy.
 4. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí. V případě použitého zboží může Spotřebitel vadu vytknout v době 1 roku od převzetí zboží. Jde-li o zboží, na jehož obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě je uvedena doba, po kterou lze takové zboží použít, může Spotřebitel vadu uplatnit v takto stanovené době. V případě čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba vadu vytknout do 24 hodin od jejich převzetí.
 5. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje nebo pokud se jedná o zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná forma informace obdobného významu.
 6. Má-li zboží vadu, může Spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob opravy nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
 7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Spotřebitel zboží koupil.
 8. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 9. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:
  9.1.   Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu se zákonem:
  9.2.   se vada projeví opakovaně;
  9.3.   je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo,
  9.4.   je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době bez zbytečných potíží pro Spotřebitele.
 10. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.
 11. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, Prodávající vrátí Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal Prodávajícímu.
 12. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může reklamaci uplatnit i u osoby určené Prodávajícím. Pokud reklamaci Spotřebitele vyřizuje osoba určená Prodávajícím, tato může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí na vyřízení Prodávajícímu.
 13. Spolu s oznámením vady je Spotřebitel povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
 14. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.
 15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 16. Náklady na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu Prodávající Kupujícímu proplatí v případě, že reklamace byla oprávněná.
 17. V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, dochází okamžikem dodání nového zboží Kupujícímu k převodu vlastnického práva k vadnému zboží na Prodávajícího. V případě, že reklamace bude vyřízena poskytnutím přiměřené slevy Kupujícímu nebo Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající vrátí příslušné peněžní prostředky na bankovní účet Kupujícího, který je Kupující povinen mu pro tyto účely sdělit. V případě, že Kupující číslo bankovního účtu neuvede, považuje se jeho jednání za neposkytnutí součinnosti ke splnění závazku Prodávajícího vrátit peněžní prostředky a Prodávající není v prodlení až do uplynutí přiměřené lhůty poté, co mu Kupující sdělí číslo bankovního účtu. 
 18. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, zvláště v případě, že pro tuto vadu byla Kupujícímu poskytnuta sleva, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Podnikatel může práva z vadného plnění uplatnit pouze ve lhůtě pěti dnů od převzetí zboží, jinak tato práva zanikají.
 19. Na dárky a další bezplatně poskytnutá plnění, které jsou poskytována zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího vyplývající z vadného plnění.
 20. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena případná práva Kupujícího ze záruky poskytované výrobcem zboží odlišným od Prodávajícího; v takovém případě se práva ze záruky řídí pravidly takového výrobce zboží.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetových stránkách www.candycane.coffee a Kupujícímu je umožněna jejich archivace a reprodukce, a to zejména vytištěním příslušné internetové stránky, stažením a uložením souboru ve formátu Portable Document Format (pdf) prostřednictvím následujícího odkazu: www.candycane.cofee/obchodni-podminky nebo uložením souboru obsahující tyto obchodní podmínky, který Prodávající zašle Kupujícímu v příloze e-mailu potvrzujícího uzavření Smlouvy.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Prodávající informuje Kupujícího o změně obchodních podmínek na webu www.candycane.coffee, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním obchodních podmínek Kupující mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. V případě, že některá část těchto obchodních podmínek bude neplatná nebo v rozporu s právním řádem České republiky, ostatní ustanovení zůstávají touto neplatností nedotčena.
 4. Přílohou těchto obchodních podmínek je Formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2024.

Přílohy